Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod a konečného spotrebiteľa

MONT-ALU s. r. o. so sídlom Vrádište, 269, 908 49
IČO/DIČ/IČ DPH: 36 258 474/
zast.: Pavol Špetta – konateľ spoločnosti

bankové spojenie: UNICREDIT BANK, a. s.

IBAN: SK43 1111 0000 0013 8206 6009

spoločnosť zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,

Oddiel: Sro, Vložka č.:14610/T

týmto prehlasuje, že na dodávané výrobky/tovar poskytuje za splnenia nižšie uvedených podmienok záruku 5 rokov za podmienok platenia každoročného servisu. ( Na sklá sa predĺžená záruka nevťahuje).

Ročný servis zahŕňa 1x ročne tieto úkony:

Pre Zastrešenie bazéna - kontrolu kladiek, aretácii, tesnení, dverí, čistenie koľajiska:

Cena:=300.-€ s DPH

Pre Zimné záhrady - kontrola zámkov, zaisťovacích mechanizmov, nastavenie kladiek, čistenie žľabu, kontrola a čistenie odtokov koľajiska, zasklenia a vizuálna kontrola tmelov prípadné pretmelenie: Cena:=400.-€ s DPH

Pre Pergoly - čistenie žľabu a kontrola odtokov, vizuálna kontrola tmelov prípadné pretmelenie: Cena:=200.-€ s DPH

Pre Zasklenie - nastavenie kladiek, čistenie koľajiska, kontrola odtokov a vizuálna kontrola tmelov, prípadné pretmelenie: Cena:=200.-€ s DPH

Pre Ploty, brány, bránky - jednorazový poplatok vo výške:=500.-€/ 5 rokov záruka na konštrukciu, kovanie, motor, atď. 

Ročný servis sa vykonáva len v jarných a jesenných mesiacoch po telefonickej dohode termínu.Vrádište, dňa 1.6.2024

Sind Sie an unseren Produkten interessiert?

Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen und erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.
Sie können uns gerne über unser Formular kontaktieren.

1
Ihre Daten

2
Wählen Sie die Produkte aus, an denen Sie interessiert sind

3
Schreiben Sie Ihre Nachricht

4
Fotos vom Installationsort hochladen

Mit dem Absenden bestätigen Sie, dass Sie die Bedingungen für die Verarbeitung gelesen haben Datenschutzbestimmungen.